Terms and conditions

§1
Regulamin korzystania z serwisu VIPTRAVEL.PL


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego VIPT.RAVEL.PL. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu VIPTRAVEL.PL

§2
Informacje podstawowe  1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu VIPTRAVEL.PL jest: M. Borchert, A. Wojtecka VIPTRAVEL Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ryżowa 33A, lokal 10, 02-49 Warszawa), zwana dalej VIPTRAVEL.

  2. VIPTRAVEL jest agencją akredytowaną w IATA (International Air Transport Association – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych) i ma prawo do dokonywania rezerwacji oraz wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych za pośrednictwem systemu Worldspan. Wystawienie i sprzedaż biletów lotniczych następuje w imieniu i na rzecz odpowiednich przewoźników lotniczych.

  3. Serwis internetowy viptravel.pl umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakup biletów lotniczych przez Użytkowników poprzez udostępnienie Użytkownikom systemu rezerwacji Worldspan. Złożenie rezerwacji lub zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu.

  4. Administratorem systemu i podmiotem obsługującym system rezerwacji biletów lotniczych w ramach serwisu viptravel.pl jest VIPTRAVEL Sp. Jawna.


§3
Zasady korzystania z serwisu


1. Odpowiedzialność Użytkownika serwisu viptravel.pl

1.1. Akceptacja warunków

Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z serwisu.

1.2. Występowanie w imieniu osoby trzeciej

Użytkownik korzysta z serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.

1.3. Posługiwanie się nieprawdziwymi danymi

Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1.4. Zakres korzystania z serwisu

Celem serwisu i udostępnianych w jego ramach narzędzi jest umożliwienie użytkownikowi wyszukiwania połączeń lotniczych obsługiwanych przez przewoźników zrzeszonych w IATA, składanie zapytań o rezerwację, dokonanie rezerwacji oraz zakup biletu lotniczego. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z serwisu wyłącznie w powyższym celu i zakresie.

1.5. Ograniczenie odpowiedzialności

VIPTRAVEL nie gwarantuje użytkownikom nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do serwisu oraz jego poszczególnych składników i narzędzi, jak również tego, że korzystanie z serwisu będzie możliwe, oraz będzie przebiegało w sposób niezakłócony z wykorzystaniem każdego rodzaju sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu. W przypadku biletów generowanych i przesyłanych drogą elektroniczną, jak również przesyłanych tą drogą potwierdzeń rezerwacji lub innych informacji, VIPTRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za ich niedostarczenie, opóźnione dostarczenie lub dostarczenie w zniekształconej treści, pomimo prawidłowego wygenerowania, zaadresowania i wysłania, z przyczyn leżących poza systemem informatycznym spółki VIPTRAVEL, w szczególności zaś z przyczyn leżących po stronie operatora lub systemu informatycznego użytkownika, błędnej konfiguracji oprogramowania użytkownika, ingerencji stosowanych przez użytkownika lub jego operatora filtrów lub innego podobnego oprogramowania. VIPTRAVEL nie gwarantuje, że w wyniku stosowania udostępnionych serwisie narzędzi użytkownik wyszuka wszystkie możliwe na danej trasie połączenia, oraz że wybrane przez użytkownika połączenie oraz proponowane ceny biletów sprostają oczekiwaniom użytkownika.

§4
Zakres usług


Udostępniony w serwisie viptravel.pl system rezerwacji Worldspan umożliwia Użytkownikom portalu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach lotniczych wyświetlanych w postaci listy połączeń lotniczych oraz dokonanie przez Użytkownika rezerwacji biletu lotniczego na wybrane przez niego połączenie lotnicze lub dokonania zakupu biletu na wybranie przez Użytkownika połączenie lotnicze zgodnie z określonymi poniżej zasadami:

1. System rezerwacyjny

Rezerwacje i transakcje dokonywane są za pośrednictwem serwisu viptravel.pl z wykorzystaniem systemu rezerwacji biletów lotniczych Worldspan.

1.2. Proces rezerwacji

Proces rezerwacji przebiega dwuetapowo: najpierw przez Użytkownika na stronie serwisu viptravel.pl, a następnie przez VIPTRAVEL. Dla dokonania rezerwacji nie jest wymagane posiadanie przez Użytkownika karty kredytowej.

1.2.1 Użytkownik dokonuje zapytania o możliwość złożenia rezerwacji poprzez:

a) wybór jednej z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze wyświetlone w formie listy połączeń na danej trasie;

b) prawidłowe wprowadzenie do kwestionariusza osobowego (będącego integralną częścią serwisu) wszelkich niezbędnych danych dla dokonania rezerwacji w Systemie Worldspan.

c) wprowadzenie do kwestionariusza wszelkich niezbędnych danych do dokonania transakcji zakupu biletu lotniczego;

d) akceptację, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz warunkami zakupu i zwrotu biletu lotniczego. Warunki zakupu i zwrotu ustalane są przez linie lotnicze;

e) naciśnięcie klawisza oznaczonego jako “złóż rezerwację” znajdującego się na stronach serwisu efly.pl

Przypominamy, że celem dokonania prawidłowej rezerwacji należy podać pełne i prawdziwe dane w zakresie wskazanym w procesie rezerwacji. Prosimy o sprawdzenie, czy podane dane są tożsame z danymi uwidocznionymi w dokumentach, którymi pasażer będzie posługiwał się w trakcie podróży. Prosimy również o sprawdzenie, czy pasażerowie podróżujący w wybrane przez użytkownika miejsc nie są zobowiązani do dopełnienia szczególnych wymogów, takich jak na przykład wiza, zaproszenie, specjalne opłaty (inne niż związane z przewozem lotniczym), obowiązkowe szczepienia ochronne, odpowiedni długo ważny paszport itp. VIPTRAVEL ani przewoźnicy lotniczy nie ponoszą odpowiedzialności związanej z niemożnością odbycia lub kontynuowania podróży w związku z niedopełnieniem przez pasażerów wymogów związanych z podróżą, podania błędnych lub niepełnych danych w procesie rezerwacji lub rozbieżnością pomiędzy danymi podanymi w procesie rezerwacji a danymi podanymi w innych dokumentach podróżnych. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych, niedopełnienie warunków o których mowa powyżej nie stanowi podstawy do żądania przez Użytkownika pełnego zwrotu za zakupiony bilet W takim przypadku , cena biletu jak również inne opłaty nie podlegają zwrotowi.

1.2.2 Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji

1.2.3. Rezerwację uważa się za dokonaną z momentem potwierdzenia rezerwacji, określonego w punkcie 1.3.

1.2.4. Rezerwacja jest weryfikowana przez VIPTRAVEL pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danego połączenia przy uwzględnieniu warunków danej taryfy oraz przepisów IATA. W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy informacją ukazaną Użytkownikowi a stanem faktycznym, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zweryfikowanej rezerwacji.

1.3. Potwierdzenie rezerwacji

Potwierdzenie prawidłowo dokonanej rezerwacji, wraz z nadaniem jej odrębnego numeru, jest jednoznaczne z potwierdzeniem ceny zakupu biletu lotniczego, z zastrzeżeniem taryf specjalnych, o czym mowa w punkcie 1.5.3 poniżej.

1.4. Skutki dokonania rezerwacji

Dokonanie rezerwacji nie stanowi podstawy do dostarczenia biletu lotniczego Użytkownikowi. Warunkiem wydania biletu jest zaplata za dokonaną rezerwację, przy czym za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego VIPTRAVEL całą kwotą cen biletów oraz opłaty „transaction fee” dotyczącą danej rezerwacji.

1.5 Cena zakupu biletu lotniczego w momencie dokonania rezerwacji.

Cena zakupu biletu lotniczego gwarantowana jest tylko w momencie dokonywania rezerwacji i tylko wówczas jeśli rezerwacja została prawidłowo podana użytkownikowi przez VIPTRAVEL. Oprócz możliwości zmiany ceny zakupu biletu lotniczego w sytuacjach określonych w punktach 3.1.3. 3.1.4. i 2.6 cena, może ulec zmianie, jeżeli została określona nieprawidłowo wskutek oczywistego błędu systemu Worldspan , podania nieprawidłowych danych przez Klienta, wycofania taryfy przez linie lotnicze, różnicy kursów walut, braku możliwości zweryfikowania zapłaty.

1.5.1 Po zakończeniu prawidłowo przeprowadzonego procesu rezerwacji opisanego w punktach 1.1.- 1.4 powyżej, użytkownik otrzymuje informację o skutecznym dokonaniu rezerwacji, wraz z jej odpowiednim numerem. Cena zakupu biletu lotniczego gwarantowana jest do końca terminu zakupu biletu określonego w potwierdzeniu rezerwacji, z zastrzeżeniem punktu 1.5.2 oraz 1.5.3 poniżej. Zwracamy uwagę, że w przypadku niedokonania zapłaty całej ceny wraz z opłatą „transaction fee” w powyższym terminie, rezerwacja wygasa, a cena zaproponowana podczas kolejnej rezerwacji może być inna.

1.5.2 W przypadku podejrzenia błędnego działania systemu rezerwacyjnego lub wystąpienia innych problemów technicznych uniemożliwiających dokonanie prawidłowej rezerwacji, po zakończeniu procesu rezerwacji opisanego w punktach 1.1. - 1.4 powyżej użytkownik otrzyma informację o przyjęciu zapytania użytkownika wraz z informacją, że rezerwacja nie została skutecznie dokonana. W takim przypadku rezerwacja i jej warunki mogą zostać potwierdzone poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem VIPTRAVEL. Warunki rezerwacji przesłane przez pracownika VIPTRAVEL po bezpośrednim kontakcie z użytkownikiem, w tym cena biletu, są gwarantowane do końca terminu zakupu biletu chyba, że rezerwacja dotyczy taryfy specjalnej, o czym użytkownik jest informowany. W przypadku taryfy specjalnej odpowiednie zastosowanie ma punkt 1.5.3 poniżej.

1.5.3 W przypadku wyboru taryfy specjalnej, co do której przewoźnik zastrzegł możliwość wprowadzania zmian, po zakończeniu prawidłowo przeprowadzonego procesu rezerwacji opisanego w punktach 1.1.- 1.4 powyżej użytkownik otrzyma informację o skutecznym dokonaniu rezerwacji wraz z jej odpowiednim numerem, z wyraźnym zaznaczeniem, że rezerwacja dotyczy taryfy specjalnej, której warunki mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia takich zmian przez przewoźnika. VIPTRAVEL nie wprowadza żadnych zmian do warunków rezerwacji z własnej inicjatywy.

1.5.4 Zwracamy uwagę, że statystycznie proces rezerwacji biletów lotniczych dotyczących tych samych połączeń dokonywany jest w tym samym czasie przez wielu użytkowników na całym świecie. Cena biletów zależy natomiast od wielu czynników określonych przez danego przewoźnika, w tym między innymi od czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia podróży, jak również aktualnego poziomu rezerwacji. Przewoźnicy lotniczy wprowadzają, wycofują lub zmieniają taryfy widoczne w systemie Worldspan w czasie rzeczywistym. Z tego względu istnieje możliwość, że cena widoczna w rezultatach wyszukiwania połączeń i taryf będzie się różnić od zaproponowanej w zapytaniu o ostateczne potwierdzenie rezerwacji, lub też użytkownik otrzyma informację o tym, że wyszukana oferta nie jest już aktualna i wyszukiwanie powinno zostać powtórzone. VIPTRAVEL w żaden sposób nie ingeruje w ceny biletów lotniczych, które wyznaczają przewoźnicy.

1.6 Termin zakupu biletu po dokonaniu rezerwacji

1.6.1 Zarezerwowany bilet należy zakupić w terminie ustalanym każdorazowo dla danej rezerwacji. Termin ten określony jest przez system rezerwacyjny na podstawie warunków danej taryfy. Jeśli bilet nie zostanie zakupiony w podanym terminie, rezerwacja zostanie automatycznie usunięta. Płatność powinna zostać dokonana najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed terminem, do godziny 17:00. Przypominamy, że zakup biletu dokonywany jest poprzez zapłatę całej jego ceny (w tym wszystkich wyszczególnionych elementów takich jak opłaty lotniskowe itp.) oraz opłaty „transaction fee” tak, aby cała powyższa kwota została uznana na rachunku VIPTRAVEL przed upływem terminu wykupu biletu.

1.6.2 W przypadku taryf specjalnych, linia lotnicza ma prawo skrócenia terminu zakupu biletu, podanego podczas dokonania rezerwacji, o czym VIPTRAVEL poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub telefonicznie na numer podany w formularzu zgłoszeniowym. Użytkownik jest informowany w procesie dokonywania rezerwacji o tym, że dokonał wyboru taryfy specjalnej, gdzie termin wykupu biletu może ulec zmianie.

2. Zakup

2.1. Rezerwacji biletu lotniczego dokonuje się w dniu dokonania rezerwacji, ,naciskając klawisz “Załóż Rezerwację” znajdujący się bezpośrednio pod wyszukaną ofertą na stronach serwisu viptravel.pl

2.2. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego, poprzez zapłatę jego ceny (w tym wszystkich podanych elementów) oraz opłaty „transaction fee” w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.

2.3. Aby zakupić bilet zarezerwowany na zasadach opisanych w punkcie 1, Użytkownik zobowiązany jest stosować procedury opisane w punkcie 3.2.

Przed dokonaniem rezerwacji biletu lotniczego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść, a także zapoznać się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego.

2.4. Dane osoby, która odbywać będzie podróż, podane w procesie rezerwacji, powinny być całkowicie zgodne z danymi w paszporcie (w przypadku podróży międzynarodowych) lub dowodzie osobistym (w przypadku podróży krajowych lub podróży międzynarodowych do krajów w których posługiwanie się paszportem nie jest wymagane), pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku dokonana zapłata za bilet lotniczy nie podlega zwrotowi.

2.5. Zakup biletu lotniczego, na który jest dokonana rezerwacja, może mieć miejsce tylko w biurze VIPTRAVEL, wymienionych w punkcie 4.1.9.

3. Cena i formy płatności

3.1. Cena

3.1.1. Cena biletu lotniczego określona jest w złotych polskich (PLN)

3.1.2. Cena zakupu biletu lotniczego zawiera:

a) taryfę (cena za przelot),

b) podatki i opłaty lotniskowe,

c) opłatę transakcyjną („transaction fee”)

3.1.3. W przypadku taryf specjalnych, oznaczonych w serwisie w celu ich łatwego odróżnienia, przewoźnik lotniczy może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika. O możliwości takiej użytkownik zostanie uprzedzony w procesie dokonywania rezerwacji.

3.1.4. [•]

3.1.5. Opłata „transaction fee” jest opłatą na rzecz VIPTRAVEL za rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych; wysokość opłaty zależy od linii lotniczej i trasy na jaką został zarezerwowany bilet lotniczy.

3.1.6. Za bilety zarezerwowane w serwisie VIPTRAVEL.PL pobierane są opłaty „transaction fee” bez względu na to, jaki przewoźnik obsługuje połączenie. Wysokość opłat „transaction fee” każdorazowo jest doliczana do ceny biletu i podawana klientowi przed złożeniem rezerwacji. Opłaty „transaction fee” są opłatami, które nie podlegają zwrotowi.

3.1.7. Przedstawiona w trakcie procesu wyszukiwania i rezerwacji cena może ulegać zmianom, z przyczyn opisanych w punkcie 1.5.4 powyżej. Cena biletu staje się wiążącą ofertą handlową od momentu, odpowiednio, potwierdzenia rezerwacji przez system rezerwacyjny, zgodnie z punktem 1.5.1 powyżej, lub potwierdzenia rezerwacji przez VIPTRAVEL drogą elektroniczną w sytuacji opisanej w punkcie 1.5.2 powyżej, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia późniejszych zmian w przypadku taryf specjalnych, zgodnie z punktem 1.5.3 powyżej.

3.2 Formy płatności

3.2.1. Płatność przelewem

Zakup biletu dokonywany jest poprzez zapłatę całej jego ceny (w tym wszystkich wyszczególnionych elementów takich jak opłaty lotniskowe itp.) oraz opłaty „transaction fee” tak, aby cała powyższa kwota została uznana na rachunku bankowym VIPTRAVEL przed upływem terminu wykupu biletu. Cała powyższa kwota powinna zostać uznana na rachunku bankowym VIPTRAVEL do godziny 16:00 ostatniego dnia terminu. Po uzgodnieniu z pracownikiem VIPTRAVEL, VIPTRAVEL zaakceptuje również przesłanie przed upływem terminu wykupu biletu (w godzinach pracy biura VIPTRAVEL) potwierdzenia prawidłowego dokonania przelewu całej należnej kwoty, faksem lub pocztą elektroniczną (w formie skanu).

Przelewy należy dokonywać na konto:

Beneficjent:

M. BORCHRT, A. WOJTECKA VIPTRAVEL SPÓŁKA JAWNA

Ryżowa 33A, lokal 10

02 - 495 Warszawa

konto bankowe BREBANK S.A. ODDZIAł KORPORACYJNY WARSZAWA

UL KRÓLEWSKA 14, 00 950 WARSZAWA

68 11 40 10 10 00 00 25 94 15 00 10 01

Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: viptravel@viptravel.pl lub faksem wraz z następującymi danymi:

- numer rezerwacji

- imię i nazwisko pasażera;

Bilet zostanie dostarczony pocztą elektroniczną lub może zostać odebrany przez Klienta w biurze VIPTRAVEL.

3.2.2. Płatność gotówką lub kartą kredytową w biurze

Bilet lotniczy zostanie wydrukowany po dokonaniu wpłaty w biurze VIPTRAVEL.

Wpłat można dokonywać gotówką lub kartą kredytową (typu Visa, Mastercard, American Express). Nie będą akceptowane płatności kartą płatniczą typu elektronicznego (np. Visa Electron, Maestro kart z chipem lub PIN). Przed dokonaniem zapłaty kartą należy skontaktować się z biurem VIPTRAVEL, ponieważ nie wszystkie linie lotnicze akceptują płatność kartą, lub poszczególnymi rodzajami kart.

3.2.3 Podanie w procesie rezerwacji karty kredytowej, wprowadzenie jej numeru do rezerwacji jako preferowanej formy zapłaty nie jest tożsame z zakupem biletu. VIPTRAVEL każdorazowo weryfikuje kartę i kontaktuje się z użytkownikiem w celu potwierdzenia transakcji. Niemożność kontaktu z użytkownikiem (telefon, adres poczty elektronicznej podany w formularzu rezerwacji) będzie skutkował niewystawieniem biletu. VIPTRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji karty kredytowej przez linię lotniczą. W takiej sytuacji VIPTRAVEL informuje użytkownika o niemożliwości dokonania zapłaty przy użyciu wskazanej karty i ustala dogodną dla użytkownika formę zapłaty. VIPTRAVEL nie jest informowany o przyczynach odmowy akceptacji karty przez linie lotnicze lub Bank wystawcę karty. Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu ze swoim Bankiem wystawcą karty w celu ustalenia przyczyny odmowy dokonania transakcji.

4. Formy odbioru i dostarczania biletów

4.1. Odbiór i dostarczanie biletu lotniczego – zasady ogólne

4.1.1 Dostarczenie lub odbiór biletu lotniczego uzależnione jest od dokonania przez Użytkownika zakupu zarezerwowanego biletu lotniczego na zasadach określonych w punktach 2. i 3.2. niniejszego regulaminu.

4.1.2. Zakupiony bilet lotniczy może zostać wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym lub może zostać odebrany w biurze VIPTRAVEL osobiście przez Użytkownika.

4.1.3 VIPTRAVEL wysyła zakupiony bilet lotniczy pocztą elektroniczną na adres podany przez użytkownika w procesie rezerwacji. po wcześniejszym potwierdzeniu zapłaty całej jego ceny (w tym wszystkich wyszczególnionych elementów takich jak opłaty lotniskowe itp.) oraz opłaty „transaction fee”.

4.2 Adres biura VIPTRAVEL, w których można opłacić i odbierać zarezerwowane bilety (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 18:00):

M. BORCHERT, A. WOJTECKA VIPTRAVEL SPÓŁKA JAWNA

RYŻOWA 33A lokal 10, 02-495 WARSZAWA

4.3. Dostarczanie biletu lotniczego opłaconego przelewem

Bilet lotniczy zapłacony przelewem dostarczony będzie na zasadach określonych w punkcie 4.1. lub może zostać odebrany przez Klienta w biurze VIPTRAVEL, na zasadach określonych w punkcie 4.2.

5. Warunki anulowania rezerwacji przez Użytkownika

5.1. Anulowanie przed zakupieniem biletu lotniczego

Użytkownik ma prawo, bez ponoszenia kosztów biletu, anulować dokonaną rezerwację biletu lotniczego przed jego zakupem.

5.2. Sposób anulowania przed zakupieniem biletu lotniczego

Anulowanie rezerwacji przed zakupieniem biletu jest dopuszczalne poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko pasażera i numer rezerwacji) na adres: viptravel@viptravel.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu. Użytkownik oświadcza, że anulowanie rezerwacji w przewidziany powyżej sposób jest dokonane przez niego osobiście. Tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji.

5.3. Anulowanie po zakupieniu biletu lotniczego

5.3.1 Prawo dokonania zmian

Klient ma prawo dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu,) na warunkach określonych przez taryfę (patrz: warunki zakupu biletu).

5.3.2. Warunki dokonania zmian

Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze.

6. Anulowanie rezerwacji z winy linii lotniczej

6.1. Odpowiedzialność

VIPTRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w statusie rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez linie lotnicze w rezerwacjach dokonanych przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu VIPTRAVEL. Anulowanie lub zmiana statusu rezerwacji przez Dział Kontroli Rejsów Linii Lotniczych może mieć miejsce w przypadku dokonania więcej niż jednej rezerwacji dotyczącej tego samego pasażera i tego samego połączenia lotniczego w tym samym terminie. Sytuacja taka może mieć w szczególności miejsce gdy użytkownik dokonuje rezerwacji o tych samych parametrach również w innych niż VIPTRAVEL serwisach internetowych, biurach przewoźników lotniczych, stronach internetowych linii lotniczych lub u innych agentów IATA

6.2. Informowanie Klientów

Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji Użytkownika dokonanych przez linie lotnicze, przesyłane będą przez VIPTRAVEL pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie.

7. Zmiana rezerwacji zakupionego biletu

7.1. Prawo dokonania zmian

Klient ma prawo dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu,.) na warunkach określonych przez taryfę (patrz: warunki zakupu biletu).

7.2. Warunki dokonania zmian

Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze.

8. Zwrot biletu lotniczego

8.1. Prawo dokonania zwrotu

Klient ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego za pośrednictwem serwisu viptravel.pl, pod warunkiem, że zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym.

Zamiar dokonania zwrotu zakupionego biletu należy zgłosić przedstawicielowi VIPTRAVEL w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurze zwrotu.

8.2. Warunki dokonania zwrotu

8.2.1. Warunki zwrotu biletu określają linie lotnicze.

8.2.2. Zwrot biletu lotniczego wiąże się zawsze z potrąceniem kosztów określonych szczegółowo w warunkach zakupu biletu.

8.2.3. Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży. Oznacza to, iż rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy.

8.2.4. Warunkiem dokonania zwrotu należności za bilet jest dostarczenie do biura VIPTRAVEL, o których mowa w punkcie 4.2 pisemnego oświadczenia (w oryginale) w przedmiocie rezygnacji i zwrotu biletu. co najmniej w dniu ostatecznej daty dokonania zwrotu określonej przez linię lotniczą w warunkach taryfy.

8.2.5. Pisemne oświadczenia (w oryginale) w przedmiocie rezygnacji i zwrotu biletu powinny być przesyłane do siedziby VIPTRAVEL pocztą elektroniczną z adresem tożsamym jak podany w procesie rezerwacji, listem poleconym, za zwrotnym poświadczeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczone osobiście przez Klienta.

8.3. Zwrot kwoty

Kwota należna Klientowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest na konto wskazane przez Klienta w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez VIPTRAVEL pisemnego oświadczenia (w oryginale) o rezygnacji i zwrocie biletu. Zwrot dokonany jest w tej samej formie płatności jaką zastosowano przy zakupie biletu.

9. Wymagane dokumenty podróży

Najpóźniej w chwili dokonania rezerwacji biletu lotniczego Użytkownik (pasażer) powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy, szczepienia (tam gdzie są obowiązkowe).

§5
Ochrona danych osobowych


1. Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych jest M. Borchert, A, Wojtecka VIPTRAVEL Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 33A.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez VIPTRAVEL z siedzibą w Warszawie przy Ryżowej 33A, lokal 10, 02-495 Warszawa w celu realizacji usługi oraz w celach marketingowych.

2. Dostęp do danych

Udostępnienie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§6
Postanowienia końcowe


1.1. Zastosowanie Kodeksu Cywilnego

W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

1.2. Właściwość sądu

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez VIPTRAVEL rozstrzygane są przez właściwe sądy powszechne.

1.3. Wyłączenie odpowiedzialności

VIPTRAVEL ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie czynności wykonywanych przez siebie oraz podmioty, za których działania ponosi odpowiedzialność, to jest za należyte wystawienie i przekazanie użytkownikowi biletów lotniczych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

VIPTRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez przewoźników lub inne osoby zobowiązań związanych z samym przewozem lotniczym osób i ich bagażu.

VIPTRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez użytkownika przy rezerwacji danych osób podróżujących w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, zmiany tych danych po dacie wystawienia biletu lub też nieuwzględnienia przez użytkownika innych niż posiadanie biletu lotniczego wymogów podróżowania na wybranej przez użytkownika trasie (np. wiza, szczepienia ochronne, zaproszenie, zakaz przewozu określonych towarów, powszechnie dostępne wymogi przewoźników oraz portów lotniczych itp.).

1.4. Zgoda Użytkownika

Oświadczam, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla mnie jasne i zrozumiałe. Akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.